AZ-KOVEX plus s.r.o.

IČO: 45498199

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Výpožička pozemku v k.ú. Kalinčiakovo cca 700m2 za účelom vybudovania rozšírenia miestnej komunikácie a k vybudovaniu splaškovej kanalizácie - bezplatne Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 1055/001/0, katastrálne územie: Kalinčiakovo (823015) , druh: ostatná plocha, o výmere: 700 m2 762 0.0 EUR 09. Júl 2019 10. Júl 2019
Levice Bezplatné užívanie pozemku v kú Kalinčiakovo - parc.KNC č. 647/186 300 m2 , o výmere: 300 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1091 0.0 EUR 30. Október 2019 31. Október 2019
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice - parc.KNC č. 2260/5 o výmere 65 m2 367 0.0 EUR 03. Marec 2020 04. Marec 2020
Levice Uzavretie kúpnej zmluvy 1422 0.0 EUR 06. Október 2020 07. Október 2020
Levice Kúpa nehnuteľného majetku - pozemky a komunikácie, rozvod verejného osvetlenia v kú Kalinčiakovo 538 1.0 EUR 14. Jún 2021 15. Jún 2021
Levice Dodatkom č. 1 sa mení Čl.III, bod 1 kúpnej zmluvy - ťarchy na pozemku v prospech spoločností Západ. distribučná a Záp.vodárenská spoločnosť. Kupujúci prehlasuje, že tieto ťarchy akceptuje a nehnuteľnosti odkupuje s ťarchami zapísanými v LV. 842 0.0 EUR 21. Júl 2021 22. Júl 2021
Levice Pozemky v k.ú. Kalinčíakovo KNC: č. 647/177 ost. plocha 29 m2, č. 647/178 ost. plocha 14 m2, č. 647/179 zast.plocha a nádvorie 10m2, č. 647/180 ost. plocha 32 m2, č. 647/181 ost. plocha 5 m2,č. 647/202 zast.plocha a nádvorie 3 m2. 1433 1.0 EUR 13. Január 2022 14. Január 2022
Levice Zmeny v kúpnej zmluve 188 0.0 EUR 11. Marec 2022 12. Marec 2022
Levice Nájomná zmluva 628 1041.04 EUR 15. Júl 2022 16. Júl 2022
Levice Nájomná zmluva 628 6383.53 EUR 15. Júl 2022 16. Júl 2022